top of page
 Wêz wolkom yn ús hotel
Wêr’t elk syn wearde hat
Mei elkoar is wat foar ús telt
Want sa bedoelde ús Skepper dat
 
Grutsk om Fries te wêzen
Tiid foar wurkjen, tiid foar treast
Mar ek om feest te fieren
Ien fan hert en ien fan geast
 
Lit de taal fan ’t hert
En kreativiteit it foar dy dwaan
Fiel dy frij te sizzen wat net doocht
Dy feilich fiele, dat wolle wij dy jaan
bottom of page